Text och foto av Linn Johansson, Region Västerbotten. 

Vkna:s webbverktyg har under de senaste åren fungerat som stöd för Region Västerbottens chefer och medarbetare när de arbetat med jämställdhetsfrågor. En av flera arbetsplatser som har gått utbildningen är Enheten för innovation och forskningsanslag vid staben för forskning och utbildning (FoU-staben).

– Utbildningen har skapat en bredare medvetenhet och gjort det lättare att prata om jämställdhet och jämlikhet efteråt, säger Rebekka Mannelqvist som är handläggare inom innovation och forskningsanslag vid FoU-staben och har hållit i utbildningen för sina kollegor.

I den webbaserade utbildningen guidas deltagarna genom tre virtuella rum som behandlar olika delar av arbetet med jämställdhet och jämlikhet. Fokus i utbildningen är olika diskussions- och reflektionsövningar.

– Att vi gick utbildningen tillsammans höjde vår allmänna kunskap i frågan och ökade medvetenheten på arbetsplatsen. Till exempel att det är viktigt att tänka på hur vi formulerar oss i text och bild och hur vi bemöter andra, säger Örjan Norberg som är enhetschef inom innovation och forskningsanslag vid FoU-staben.

 

Jämställdhet på jobbet

Verktyget är forskningsbaserat och har fokus på görande, vilket innebär att kunskaperna ska leda till praktiska handlingar i ens verksamhet.

– Tillsammans har vi gjort en plan över hur vi ska jobba vidare med frågan. Bland annat tycker vi att det är viktigt att, i samarbete med HR, säkerställa att jobbannonserna vi tar fram är inkluderande och att vi jobbar mer aktivt för en jämlik arbetsmiljö internt samt tar det vidare ut i de externfinansierade projekt vi är delaktiga i, säger Rebekka Mannelqvist.

De kommer även att ha jämställdhet och jämlikhet som en separat och stående punkt på sina arbetsplatsträffar.

– Har ni inte använt Vkna ännu kan jag verkligen rekommendera att ni gör det, det skapar en bättre kultur på arbetsplatsen, säger Örjan Norberg.

 

Förbättrade resultat

Feedbacken från medarbetarna har varit positiv. Alla på arbetsplatsen fick svara på en enkät, både före och efter utbildningen, om arbetet med jämställdhet och jämlikhet. Svaren på enkäten som gjordes efter utbildningen visar ett högre värde på många av frågorna. Bland annat frågor som ”Vi jobbar aktivt med jämlikhet på vår arbetsplats” och ”Jag vet hur jag kan bidra till en mer jämställd arbetsplats”.

– Det är ett väldigt bra betyg och visar att vårt arbete ger resultat, säger Örjan Norberg.

Hur en arbetsplats arbetar med verktyget är flexibelt. Det går att göra allt vid ett och samma tillfälle, under cirka en halv dag, eller dela upp arbetet på flera tillfällen förslagsvis under några arbetsplatsträffar.

– Verktyget ni får som stöd är så bra strukturerat och enkelt att vem som helst kan hålla i utbildningen. Dessutom är det väldigt roligt och kompetensutvecklande, säger Rebekka Mannelqvist.