Tillsammans med Vkna har Indexator under 2019 arbetat med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett sätt för Indexator att utveckla sitt redan mångåriga arbete med jämställdhet, med ett ökat fokus på jämlikhet och samtliga diskrimineringsgrunder. Linda Lönnerskog är HR-chef på Indexator och berättar om samarbetet med Vkna.

Indexator Rotary Systems AB, beläget i Vindeln utanför Umeå, tillverkar rotatorer för arbetsmaskiner inom bland annat transport och skogsbruk. Indexator har bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete i snart 15 år, periodvis med externt stöd.

Linda Lönnerskog berättar att Indexator under sin jämställdhetsresa arbetat såväl i medgång som i motgång, men att de nu upplever sig ha lyckats integrera jämställdhetsfrågorna i ordinarie rutiner och processer.

– Nu ser jag det som en självklarhet att jämställhet också leder till en mer attraktiv arbetsplats, ett mer innovativt arbetsklimat, en bättre arbetsmiljö och i slutändan ett bättre resultat.De senaste 1,5 åren har vi även övergått till att jobba ännu bredare med jämlikhet och där har vi en klar fördel av att först ha jobbat med jämställdhets- och värdegrundsfrågor.

Varför vill Indexator arbeta med aktiva åtgärder?

– Vi vill arbeta med jämlikhet och aktiva åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats för fler, för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla på Indexator, samt för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

Hur har ni arbetat med aktiva åtgärder?

– Vi har i samarbete med Vkna genomfört en kartläggning och analys av verksamheten för att hitta potentiella risker för diskriminering. Kartläggningen har genomförts utifrån enskilda intervjuer och gruppintervjuer, normvandring och en genomlysning av policys, riktlinjer och dokument. Analysen är gjord i samverkan mellan Indexator och Vkna och så har vi själva utifrån materialet tagit fram förslag på åtgärder.

Vilka vinster ser ni att arbete med aktiva åtgärder kan ge verksamheten?

– Vinsterna i att arbeta med aktiva åtgärder är nog densamma som vinsterna som kommer ur ett aktivt jämställdhetsarbete. Förhoppningsvis leder det också till att våra medarbetare upplever att vi har en inkluderande arbetsplats där man får vara den man är.

Vilka råd vill ni ge andra företag i arbetet med aktiva åtgärder?

– När vi skulle inleda vårt arbete med aktiva åtgärder hade vi svårt att hitta stöd i hur man rent praktiskt kunde arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Vi valde därför att ta hjälp utifrån för att få in tänket och arbetssättet. Det tar lång tid om vi alla ska uppfinna hjulet på egen hand, då är det bättre att ta hjälp av dem som jobbar med frågorna dagligen. Självklart är det också viktigt att involvera medarbetare med olika erfarenheter för att skapa sig en bild av hur nuläget ser ut och vad som kan förbättras.

Läs mer om aktiva åtgärder på diskrimineringsombudsmannens webbplats.