Sedan 2017 måste arbetsgivare genom aktiva åtgärder dels förebygga diskriminering och dels arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska ske i fyra steg inom fem olika områden och inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna.

Här kommer några tips för att komma igång med arbetet. 

Det första steget i arbetet med aktiva åtgärder är att undersöka. Här gäller det att få syn på risker för att diskriminering och orättvisor kan uppstå eller hinder för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Dessa kan finnas både som normer, strukturer och attityder men även som fysiska eller reella hinder. 

 

1. Uppdatera dig på diskrimineringsgrunderna. 

Det första du bör göra är att läsa in dig på de lagstadgade grunderna för diskriminering. Det är dessa som arbetet med aktiva åtgärder utgår ifrån. Du hittar dem på www.do.se. Se till att du förstår innebörden av alla sju. Ha sedan dessa som grund för det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder och se till att allt arbete grundas i dessa.

 

2. Läs igenom och granska viktiga styrande dokument.  

Nästa steg är att läsa och granska styrande dokument. Dessa kan vara t ex rutiner eller policy kring jämställdhet, arbetsmiljö, kunder och rekrytering. Utgå från diskrimineringsgrunderna när du granskar dokumenten. Det du i första hand kan fundera över är vilka värderingar dokumenten förmedlar. Speglar dessa företagets värdegrund? Tänk även ett steg längre; kan vissa grupper gynnas eller missgynnas av företagets rutiner och arbetssätt? Finns det till exempel risker för att rekrytering omedvetet kan ske utifrån andra faktorer än kompetens? 

 

3. Undersökningar

För att på bästa sätt kunna utvärdera de eventuella risker som finns för diskriminering i verksamheten är det bra att fånga upp medarbetares tankar, upplevelser och åsikter. Detta kan du göra genom till exempel intervjuer, gruppintervjuer, enkäter, arbetsplatsträffar eller andra samtal. Fokusera undersökningarna/samtalen kring diskrimineringsgrunderna för att identifiera risker eller hinder som kan uppstå i verksamheten.

 

För dig som behöver en mall för att dokumentera arbetet med Aktiva åtgärder har vi tagit fram en mall. Läs mer och ladda ner mallen här

Skip to content